Център по медиация

За да вземете информирано решение дали да посредничите при спор или не, е важно да разберете какво включва процесът. Медиацията е доброволен и поверителен процес за разрешаване на спорове, който не е обвързващ за точката на споразумение. По време на медиацията неутрална трета страна медиатор помага на страните да се опитат да постигнат споразумение, договорено от страните.

Това е процес, който позволява на страните да се съсредоточат върху търговските аспекти на своя спор, а не върху правните въпроси, и може да се използва при всички спорни въпроси. През последните години използването на медиация се увеличи експоненциално. Това е концепция, която е широко разглеждана и използвана в юрисдикциите на общото право и гражданското право в България.

Доброволен процес

Медиацията е доброволен процес. Следователно не е възможно без пълно участие и ангажираност от всички страни и ще спре, ако една от страните напусне, което те са свободни да направят по всяко време. Следователно всички страни трябва да се съгласят да влязат в процеса с правилното мислене, въпреки че в някои случай това може да стане само след съдебна препоръка със свързани рискове от санкции за разходите срещу страната, която е отказала медиация.

1

Поверителен процес на разрешаване на спорове

Медиацията е както „без предразсъдъци“ така и поверителна. Това означава, че дискусията и/или всички документи, представени по време на процеса, не могат да бъдат използвани срещу страната, която ги е направила или представила в последващо производство. Медиаторът е обвързан със задължение за поверителност към всяка страна както по време, така и след медиацията. Това означава, че позицията на която и да е от страните не е компрометирана по никакъв начин, ако медиацията се провали и се пристъпи към съдебен спор или друг път за разрешаване на спорове. Ако медиацията се провали, страната е свободна да формализира оферта, направена по време на медиация, в рамките на всеки последващ съдебен процесуален процес или дори да опита отново медиация на по-късен етап.

Условията на всяко споразумение, договорено при медиация, са поверителни. Страните обаче са свободни да се споразумеят за алтернативно споразумение. Например една страна може да настоява за публично извинение или реабилитация и това може да бъде част от споразумението с медиация, ако е приемливо за другата страна.

2

Необвързващо към точката на споразумение

Процесът на медиация не обвързва страните с постигането на споразумение. Това може да стане само когато страните са дали пълномощия за уреждане. Медиаторът няма да прави никакво обвързващо решение или нареждане и ако страните не желаят да постигнат споразумение в края на медиацията, тогава въпросът просто ще премине към следващия етап от съдебното производство.

Ако и когато страните са договорили споразумение, условията на споразумението ще бъдат записани в обвързващ и изпълним договор.

3

Неутрален медиатор от трета страна

Медиаторът трябва да бъде наистина неутрален човек, който няма връзка с никоя от страните или какъвто и да е интерес от резултата. От съществено значение е всички страни да се доверят и да поверят пълномощията на медиатора. Ако някоя от страните оттегли това правомощие, медиацията ще приключи. По същия начин, ако доверието в медиатора бъде нарушено по някаква причина, малко вероятно е да се постигне споразумение.

4

Изпратете запитване

Съгласие

1 + 12 =

Истинската полза от медиацията ще бъде разпозната само ако нагласите на онези, които са в състояние да използват процеса или наистина да съветват относно него, са фокусирани върху положителните аспекти на медиацията, а не върху драконовската идея, че споразумението е компромис, полезен само за едната страна.
Р. на медиаторът от Кантора Борисова-Иванова